REGULAMIN HOTELU

Szanowni Goście,

Dyrekcja Hotelu Antares wysoko cenić będzie Państwa współpracę w przestrzeganiu tego regulaminu, który służyć ma zapewnieniu spokojnego i bezpiecznego pobytu naszych Gości.

 

§1

1. Pomieszczenia mieszkalne w hotelu, zwane w dalszym ciągu „pokojami” wynajmowane są na doby hotelowe.

2. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 14.00 i kończy o godz. 12.00 dnia następnego.

3. Jeśli najemca pokoju, zwany w dalszym ciągu „gościem hotelowym” nie określił czasu pobytu najmując pokój, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.

§2

1. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość hotelowy powinien zgłosić w recepcji do godz. 9.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.

2. Hotel uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.

§3

1. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę.

2. Osoby nie zameldowane w hotelu mogą przebywać w pokoju hotelowym od godz. 7.00 do godz. 22:00.

3. Hotel może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub gości albo szkodę na osobie gości, pracowników hotelu lub innych osób przebywających w hotelu, albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowanie hotelu.

§4

1. Hotel świadczy usługi w standardzie zgodnym ze swoją kategorią. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług gość jest proszony o jak najszybsze zgłaszanie ich w recepcji, co umożliwi obsłudze hotelu niezwłoczną reakcję.

2. Hotel ma obowiązek zapewnić:

a. warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku gościa hotelowego,

b. bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy, informacje o gościu hotelowym,

c. profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w hotelu,

d. sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności gościa hotelowego, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie,

e. sprawną pod względem technicznym usługę, w przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły być usunięte, hotel dołoży starań, aby, w miarę możliwości, zamienić pokój lub w inny sposób załagodzić niedogodności.

§5

1. Na życzenie gościa hotelowego hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:

a. udzielanie informacji związanych z pobytem i z podróżą,

b. budzenie o oznaczonej godzinie,

c. przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w czasie pobytu gościa hotelowego w hotelu na podstawie formularza złożenia depozytu; przy czym w udostępnionym gościom hotelowym sejfie hotelowym

mogą być przechowywane pieniądze, przedmioty wartościowe, których łączna

wartość nie przekracza dziesięciokrotności ceny za pokój,

d. przechowywanie bagażu, przy czym hotel może odmówić przyjęcia na przechowanie

bagażu w terminach innych niż daty pobytu gościa oraz rzeczy nie mających cech bagażu

osobistego.

§6

1. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez

osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 846-849 Kodeksu

Cywilnego, o ile strony nie postanowiły inaczej.

2. Gość hotelowy powinien zawiadomić recepcję hotelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

§7

1. Odpowiedzialność hotelu z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane na przechowanie do depozytów recepcji.

2. W przypadku utraty lub uszkodzenia przedmiotów, o których mowa powyżej odszkodowanie nie przekracza sumy ustalonej zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14.11.1964 roku w sprawie ograniczenia odpowiedzialności osób utrzymujących zarobkowo hotele lub inne podobne zakłady (Dziennik Ustaw z 1965 roku, nr 1, poz. 2 z późniejszymi zmianami).

3. W przypadku utraty lub uszkodzenia przedmiotów, o których mowa powyżej oddanych na przechowanie do depozytów recepcji hotelowej zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego wymienione w §6 punkt 1 niniejszego regulaminu oraz postanowienia zawarte w odrębnym dokumencie stanowiącym załącznik "Regulamin przyjęcia depozytu".

§8

1. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego

pojazdu należącego do gościa hotelowego.

2. Gość hotelowy może pozostawić samochód na parkingu strzeżonym współpracującym z Hotelem znajdującym się po przeciwnej stronie ulicy Kalksztajnów

§9

1. W hotelu obowiązuje zachowanie ciszy od godz. 22.00 do godz. 7.00 dnia następnego.

2. Zachowanie gości i osób korzystających z usług hotelu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości. Hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.

3. Informujemy, że z dniem 15 listopada 2010 roku, zgodnie z ustawą z dnia 8 kwietnia 2010 roku o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 81, poz. 529) jesteśmy zobowiązani do wprowadzenia zakazu palenia na terenie całego hotelu.

Zgodnie z art. 13.2 wyżej wymienionej ustawy złamanie zakazu podlega karze grzywny.

Ustalona grzywna to 800 PLN

§10

1. Każdorazowo opuszczając pokój gość hotelowy winien sprawdzić zamknięcie drzwi i pozostawić klucz w recepcji.

2. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Szczegółowe koszty poszczególnych uszkodzeń znajdują się w recepcji jako załącznik do regulaminu.

3. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach

grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.

§11

1.Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa hotelowego

w pokoju hotelowym będą odesłane na jego koszt na adres przez niego wskazany. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji hotel przechowa te przedmioty przez 3 miesiące po czym dokona ich likwidacji.

§12

1.Informujemy, że dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług hotelarskich. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych, znajdą Państwo w „Informacji o danych osobowych dla gości hotelowych Hotelu Antares” która dostępna jest w recepcji Hotelu oraz może zostać wysłana na podany przez Państwa adres email lub możemy skontaktować się z Państwem telefonicznie. Jednocześnie informujemy, że zgoda na przetwarzanie danych może zostać w każdej chwili wycofana oraz istnieje możliwość skorzystania z prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

2. Informujemy, że w obiektach Przedsiębiorstwa Ekotronik Sp. z o.o. w celu zapewnienia bezpiecznych warunków pobytu oraz dla ochrony przed kradzieżą prowadzony jest monitoring wizyjny.

a) Administratorem danych osobowych ze zbioru „Monitoring” jest Przedsiębiorstwo Ekotronik Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, przy al. Grunwaldzkiej 56;

b) Dostęp do danych posiadają jedynie upoważnieni pracownicy przedsiębiorstwa, którzy zobowiązani zostali do zachowania poufności tych danych, oraz organy porządku publicznego.

c) Maksymalny okres przechowywania nagrań to 30 dni;

d) Dbamy o ochronę Państwa danych osobowych, a przetwarzanie ich jest zgodne z przepisami RODO - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

 

Dyrekcja Hotelu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

специальные предложения

Этот веб-сайт использует файлы Cookies.

При его просмотре вы соглашаетесь с использованием файлов Cookies в соответствии с настройками Вашего браузера. Подробнее в политике конфиденциальности.

ОК, закройте